Serwis kabin lakierniczych

Serwis kabin lakierniczych


Kabiny lakier­nicze są dość drogim, ale nieodłącznym wyposaże­niem każdej lakierni. Inten­sy­w­na eksploat­ac­ja spraw­ia, że jej wnętrze wyma­ga sys­tem­aty­cznych czyszczeń i ser­wisu. Głównym  zagroże­niem dla praw­idłowego funkcjonowa­nia tych urządzeń są zanieczyszc­zone kanały powi­etrzne które powodu­ją wtrące­nia. Dlat­ego też ofer­u­je­my Klien­tom pro­fesjon­al­ny ser­wis kabin lakier­niczych wykony­wany przez naszych spec­jal­istów.

Jakie czynności składają się na serwis kabin lakierniczych?


Dokładamy wszel­kich starań, aby wykony­wany przez nas ser­wis kabin lakier­niczych był przeprowadzany szczegółowo i zachowaniem określonych pro­ce­dur. W pier­wszej kole­jnoś­ci dokonu­je­my wiz­ual­nej oce­ny stanu całej kabiny i zna­j­du­ją­cych się w niej urządzeń. Następ­nie prób­nie uruchami­amy kabinę, dzię­ki czemu może­my sprawdz­ić, jak pracu­ją zna­j­du­jące się w niej zabez­pieczenia. Kon­trolu­je­my stan fil­trów, ich obu­dowę i ułoże­nie. Kole­jnym krok­iem jest kon­tro­la wenty­la­torów i sil­ników napę­dowych, sprawdze­nie obu­dowy łożysk, ich nas­marowanie oraz reg­u­lac­ja. Później sprawdza­my elek­trykę, nastawni­ki oraz kanały powi­etrzne. Wykonu­je­my inspekc­je kanałów wenty­la­cyjnych metodą iloś­ciową i jakoś­ciową. Jeżeli są Państ­wo zain­tere­sowani sko­rzys­taniem z usłu­gi — zaprasza­my do kon­tak­tu.