Serwis central wentylacyjnych

Serwis instalacji wentylacyjnych


Bez­pieczeńst­wo pra­cy, nieza­kłó­cone dzi­ałanie maszyn, kom­fort pra­cown­ików — to najważniejsze kwest­ie, które zależą od sprawnoś­ci insta­lacji wenty­la­cyjnej w zakładach prze­mysłowych. W przy­pad­ku niespodziewanej awarii albo zanieczyszczenia sys­te­mu konieczne jest więc niezwłoczne sko­rzys­tanie z usług pro­fesjon­al­istów zaj­mu­ją­cych się ich fachową kon­serwacją. Ofer­ta naszej firmy obe­j­mu­je zatem spec­jal­isty­czny ser­wis insta­lacji wenty­la­cyjnych, od prze­wodów po cen­trale. Dzię­ki zas­tosowa­niu najnowocześniejszego sprzę­tu wysok­iej klasy jesteśmy w stanie zag­waran­tować skuteczne prace ser­wisowe nawet przy najpoważniejszych usterkach.

Profesjonalny serwis central wentylacyjnych, przewodów oraz innych elementów


Jesteśmy spec­jal­is­ta­mi w zakre­sie ser­wisu insta­lacji wenty­la­cyjnych, dlat­ego zaj­mu­je­my się zarówno przeprowadzaniem napraw w przy­pad­ku usterek, jak i czyszcze­niem. Odpowied­nia kon­serwac­ja sys­te­mu gwaran­tu­je bowiem jego nieza­wodne dzi­ałanie przez dłu­gi czas, a tym samym reduku­je ryzyko poniesienia kosztów związanych z pra­ca­mi napraw­czy­mi. Pro­ponu­je­my ser­wis cen­tral wenty­la­cyjnych, prze­wodów, kanałów, wymi­en­ników ciepła, anemostatów, tłu­mików i prze­pust­nic. Pon­ad­to świad­czymy też usłu­gi w zakre­sie czyszczenia lub dezyn­fekcji kli­matyza­cji. Zaprasza­my do współpra­cy!