Fosforanowanie stali

Fosforanowanie stali


Fos­fora­nowa­niu mogą podle­gać różne mate­ri­ały, takie jak alu­mini­um, blacha ocynkowana czy stal. Wykonu­je się je w celu dodatkowego zabez­pieczenia przed korozją, zapewnienia przy­czep­noś­ci przed mal­owaniem oraz inny­mi proce­sa­mi, taki­mi jak kraterowanie czy kle­je­nie.

Jakie wyróżniamy rodzaje fosforanowania?


Ist­nieje kil­ka rodza­jów fos­fora­nowa­nia stali. Wśród nich może­my wyróżnić fos­fora­nowanie:

  • amor­ficzne oraz
  • krys­tal­iczne.

Ze wzglę­du na różnice tech­no­log­iczne dzie­limy ten pro­ces na fos­fora­nowanie:

  • żela­zowe,
  • cynkowe,
  • manganowe,
  • trika­tionowe,
  • Zn-Ca.

W naszej ofer­cie Klien­ci zna­jdą usługę kom­plek­sowego, pro­fesjon­al­nego fos­fora­nowa­nia żela­zowego stali. Dzię­ki odpowied­nio przys­tosowanym maszynom gwaran­tu­je­my wysoką skuteczność przeprowadza­nia tego pro­ce­su, jak również atrak­cyjne ceny. W przy­pad­ku zain­tere­sowa­nia naw­iązaniem współpra­cy w tym zakre­sie zachę­camy do kon­tak­tu. Z chę­cią odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia.